logo rys
strona główna
informacje
kontakt
Stacja gazowaGazomierz turbinowyNawanialnia kontaktowareduktor Alsi
układ pomiarowyprzelicznik MacBat III
 

Informacje techniczne, praktyczne i inne.

Kilka definicji:
1. Gaz ziemny - paliwo kopalne wypełniające przestrzenie w skorupie ziemskiej pod wysokim ciśnieniem. Głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan (ponad 90%). Poza tym występuje w nim butan, etan, propan i inne związki. Ponieważ zarówno sam metan jak i gaz ziemny jako taki jest bezwonny, dodaje się do niego specjalną substancję THT (tetrahydrotiofen), zwaną popularnie "nawaniaczem", aby ułatwić wykrycie jego obecności w powietrzu. Stężenie wybuchowe metanu z powietrzem to 5%-15%. Przy stężeniu powyżej 15% metan pali się płomieniem.

2. Instalacja gazowa to układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzony na zewnątrz lub wewnątrz budynku, razem z urządzeniami do pomiaru i pozostałymi urządzeniami.

3. Gazomierz - urządzenie pomiarowe służące do pomiaru zużytego gazu. Gazomierze dzielą się na objętościowe (miechowe i rotorowe) oraz szybkościowe (np. turbinowe). Celem przekazu telemetrycznego oraz rejestracji innych parametrów (szczyty dobowe, chwilowe przepływy) gazomierze współpracują z przelicznikami (korektorami) objętości gazu lub z rejestratorami.

Zgodnie z rozporządzeniem z dn. 13 kwietnia 2017r. -  legalizacji ponownej co 5 lat podlegają tylko gazomierze do G-65 włącznie (Qmax=100m3/h) wraz z przelicznikami objętości (to również nowość). Link do pełnej treści nowych przepisów --->

Większe gazomierze można poddać wzorcowaniu.

Od 1 stycznia 2018r. potwierdzeniem legalizacji gazomierza jest plomba z rokiem (dwie cyfry) lub miesiącem i rokiem ważności legalizacji a nie, jak do tej pory, rokiem w którym legalizacja była wykonana. Gazomierze legalizowane w roku 2017 cechowane były cyfrą "17". Gazomierze legalizowane w roku 2018 otrzymują cechę "23". 

Gazomierze wzorcowane (większe niż G65) będą cechowane plombami z rokiem wzorcowania a więc tak, jak do tej pory, ponieważ brak jest przepisów określających ważność wzorcowania.

Okres ważności legalizacji wyrażony w miesiącach liczy się od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana.
Okres ważności wyrażony w latach liczy się od dnia pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została dokonana.
(podstawa prawna: Dziennik Ustaw z dnia 17.05.2017r. poz 969, rozdział 3,
§26)

Gazomierze miechowe wyprodukowane do końca 2007r. mają legalizację pierwotną ważną 15 lat.
Gazomierze miechowe produkowane od 2008r. mają legalizację pierwotną ważną 10 lat.

4. Przelicznik (korektor objętości) - przyrząd pomiarowy do pomiaru ilości i strumienia gazu, cisnienia i temperatury. Zasilany bateryjnie z możliwością zasilania zewnętrznego. Podstawowa funkcja to przeliczanie objętości gazu na warunki bazowe.

5. Rejestrator szczytów - urządzenie do zliczania i rejestrowania objętości oraz maksymalnego godzinowego poboru mocy. Urządzenia posiadają wbudowany moduł GSM.

6. System detekcji gazu - elektroniczny system detekcji gazów wybuchowych sygnalizujący niebezpieczne stężenia gazów. Umożliwia podłączenie urządzeń zewnętrznych typu sygnalizacja akustyczna lub zawór odcinający dopływ gazu.

Trochę przepisów:
 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane, rozdział 6, art. 62:
1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
c) instalacji gazowych
3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do
31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

Opłaty:
    Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 roku        
(Dz. U. z 2013r., poz. 820 §46 ust. 1) od dnia 1 sierpnia 2014r. rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe dokonywane są w jednostkach energii [kWh].
Szacunkowego przeliczenia metrów sześciennych na kilowatogodziny możemy dokonać mnożąc ilość pobranego gazu w metrach sześciennych przez współczynnik konwersji publikowany na stronach PSG Sp. z o.o. - UWAGA - współczynniki konwersji mogą się znacząco różnić w zależności od regionu! Więcej informacji i danych na stronie: www.psgaz.pl/obszary rozliczenia ciepła spalania.


Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów z www.sadgaz.pl - ZABRONIONE.
stacja gazowarejestrator szczytów MacR prod. Plumreduktor Dival 500 z ZSZzawór klapowy prod. Gazexukład redukcyjnyukład obejścia ręcznego

www.sadgaz.pl            SADGAZ            serwis@sadgaz.pl